POWRÓT

Polityka prywatności BRØY w Zakładzie Elektronicznym „Omega” sp. z o.o.

I. Wstęp.
Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka prywatności BRØY w Zakładzie Elektronicznym „Omega” sp. z o.o.” (dalej: Polityka prywatności) jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności opisuje cel i zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Zakład Elektroniczny „Omega” sp. z o.o.

II. Tożsamość i dane Administratora danych.
1.      Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy, 32-084 Morawica, tel. +48-12-390-66-00, fax +48-12-444-65- 68, omega@zeomega.pl, NIP PL 679-002-90-81, REGON – 003925744, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS0000145175, Kapitał zakładowy 196 500,00 zł.
2.      Z Administratorem można się̨ skontaktować́ poprzez adres email omega@zeomega.pl . We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można też napisać́ do adres pocztowy: Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy, 32-084 Morawica.

III. Podstawy prawne.  Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, (dalej RODO). Na powyższej podstawie Zakład Elektroniczny „Omega” sp. z o.o. pragnie dopełnić́ obowiązku informacyjnego.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1.    Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych.
2.    Artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3.    Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.    Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IV. Cele przetwarzania danych  
Jak wyżej wskazano dane osobowe przetwarzane są̨ zgodnie i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim na podstawie RODO. W szczególności dane osobowe są̨ przetwarzane dla wykonania określonego celu na podstawie uprzedniej zgody (a), w celu wykonania umowy/zamówienia lub do podjęcia działań́ przed zawarciem umowy/zamówienia (b), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (c), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą̨ (f).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

V. Okres przechowywania danych.  
Administrator nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż̇ będzie to konieczne do osiągniecia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż̇ jest to określone prawem. W szczególności: w zakresie wyrażonej zgody, dane będą przechowywane do czasu jej wycofania lub do czasu udzielania odpowiedzi na złożone zapytanie, w zakresie realizacji umowy dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie w przypadkach i w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków, w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą.
Osobie, której dane dotyczą̨ przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia skargi od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

VII. Odbiorcy danych
Dane osobowe nie są̨ udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, będą̨ to upoważnieni pracownicy Administratora, organy i urzędy w celu wykonania obowiązków ustawowych związanych z zawartymi umowami, podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi w celu realizacji umów oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi w szczególności: księgowe, marketingowe, IT, prawne; ubezpieczyciele.

VIII. Informacje dodatkowe na temat danych  Dane nie będą̨ podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą̨ podlegały profilowaniu.  Administrator dokłada wszelkich starań́, aby zapewnić́ wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Co do zasady dane nie będą przekazane do państwa trzeciego. W przypadku jednak takiej koniczności będzie się to odbywać w oparciu o prawnie dopuszczalne podstawy (m.in. art. 46, art. 47 lub 49 RODO), w szczególności przekazywanie danych do państw trzecich będzie odbywać się w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeżeli w odniesieniu do danego państwa trzeciego nie została wydana żadna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wówczas przekazanie do tego państwa trzeciego następuje z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń́, o których mowa w art. 46 ust. 2 RODO. Państwami trzecimi są państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kraje tzw. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do których nalezą̨ Norwegia, Islandia i Liechtenstein.


Polityka Cookies
Administrator informuje, że na stronie internetowej są stosowane pliki cookies bądź inne technologie mające na celu poprawę jakości oraz zawartości strony, a także mające na celu świadczenia Państwu usług na jak najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych preferencji i potrzeb. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia, przeznaczone do korzystania ze stron interentowych. Pliki te są nieszkodliwe zarówno dla komputera, ani dla jego Użytkownika i jego danych.  Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik i nie usuwanie ich z dysku. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji i potrzeb. Dane przechowywane w plikach cookie nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika (nazwa, adres itd.). Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie na urządzeniu Użytkownika w oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody musi zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których korzysta. W szczególności możecie Użytkownik może wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź w taki sposób aby informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu korzystania ze strony internetowej skasować umieszczone na swoim urządzeniu pliki cookies.